Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
O šoli

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Tomšičeva 5, 4270 Jesenice

Odgovorna uradna oseba: Jelka Kusterle, v. d. ravnateljice
Datum prve objave kataloga: 14. 1. 2009
Datum zadnje spremembe: 8. 4. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.prezihovvoranc.si
Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa: 
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
  Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Tomšičeva 5, 4270 Jesenice Tel.: 04 581 15 00, Fax.: 04 586 31 74
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij: 
  Jelka Kusterle, prof., v. d. ravnateljice OŠ Prežihovega Voranca Jesenice Tel.: 04 581 15 00
Pristojna oseba:

Jelka Kusterle, prof., v. d. ravnateljice

ravnateljica@prezihovvoranc.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov): 

Notranji predpisi in pravilniki: Akt o ustanovitvi
 
Pravilnik o šolski prehrani
  Pravila o subvencioniranju šolske prehrane
  Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
  Vloga za status športnika
  Vloga za status umetnika
 
Pravilnik prilagajanju šolskih obveznosti učencem športnikom in umetnikom
 
Varstvo osebnih podatkov, informacije za posameznike
 
Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
 
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
 
Skupni odbor za ugotavljanje mobinga
 

Pravilnik šolskega sklada

  Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice
 
Hišni red OŠ Prežihovega Voranca
 
Hišni red - priloga o pregledu osebnih predmetov učenca
 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 
Pravilnik o osebni varovalni opremi
 
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
 
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 
Pravila šolskega reda
 
Pravila hišnega reda - priloga o pregledu osebnih predmetov učenca
 
Vzgojni načrt
 
Razvojni načrt šole 
 
Publikacija za šol. l. 2023/2024
 
Pravilnik o evidentiranju delovnega časa
   
Državni predpisi: Zakon o  osnovni šoli
  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
  Zakon o zavodih
  Zakon o šolski inšpekciji
  Zakon o delovnih razmerjih
  Zakon o javnih uslužbencih
  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
  Kolektivna pogodba za javni sektor
  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
  Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 

 

Pravilnik o razvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
  Zakon o javnih naročilih
  Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
  Zakon o knjižničarstvu
  Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
  Zakon o varstvu osebnih podatkov
  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
  Zakon o splošnem upravnem postopku
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
  Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
  Pravilnik o šolskem koledarju
  Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
  Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Pravilnik o spremembi Pravilnika  o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Zakon o šolski prehrani
  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
  Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
  Pravilnik o financiranju šole v naravi
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju šole v naravi
   
Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU
   
2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov: Preusmeritev na
trenutno predlagane predpise
   
2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih sklopov:
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2023/2024
 

Letno poročilo za leto 2023

  Učbeniški sklad
  Publikacija za šol. l. 2023/2024
 
   
2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajalnih postopkov
 
  Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
  Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
  Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  Priprava, razpis in sklepanja delovnih razmerij
  Priprava pravilnikov ob spremembi šolske zakonodaje
  Imenovanja komisij
  Urejanje finančnih zadev
   
Vrste postopkov, ki jih organ vodi: Imenovanje ravnatelja
  Sprejemanje letnega delovnega načrta
  Sprejemanje poslovnega in finančnega poročila
  Sprejemanje realizacije LDN
  Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
   
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc: Preusmeritev na seznam evidenc
na spletni strani
Informacijskega pooblaščenca
   
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
   
2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij - sledijo razčljenjenemu
opisu delovnega področja organa
 Objave že posredovanih informacij javnega značaja
  Urniki
  Šolski koledar za šolsko leto 2023/2024

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov: Večinoma informacij je dostopno preko spleta
  Informacije so dostopne preko spleta ob vsakem času, fizično pa ob poslovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov:  
  Potrdilo o šolanju
  Seznam učencev
  Šolski urniki
  Vzgojni ukrepi
  Izpis iz evidence

 

5. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.