Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
O šoli

Zgodovina šole

Šola stoji v središču mesta Jesenice (klikni za zemljevid), nasproti gledališča Tone Čufarprvi ravnatelj šole in radia Triglav. Gimnazija Jesenice je naša soseda. Naša šola je velika in prostorna ter ima dobre pogoje za izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela. Velja omeniti tudi našo športno dvorano, ki je največja na Jesenicah, v velikosti 44 x 24 m. Le-ta je v poznih popoldanskih in večernih urah namenjena tudi športnim klubom in rekreacijskim skupinam...

Osnovno šolo Prežihov Voranc je ustanovil 1. septembra 1957 Občinski ljudski odbor Jesenice. Na šoli je bilo 497 učencev od 1. do 5. razreda. Pouk je bil dopoldan in popoldan. Učenci nižjih razredov so imeli pouk v jaslih, učenci petih razredov pa v gimnaziji. Učitelji na višji stopnji so bili zaposleni na gimnaziji Jesenice. Ravnatelj šole je bil g. Šifrer Jože.

Šolsko leto 1958/59

Šoli se priključijo učenci 3. in 4. razredov gimnazije. Šola je bila popolna osnovna šola. Pouk je bil še vedno dopoldne in popoldne. V 3.a razredu je bilo 44 učencev. Prvi razredi so imeli pouk celo v treh izmenah. Ravnatelj postane g. Tomažič Jože.Graditi se je pričela šola.

Šolsko leto 1959/60

Šola je bila dokončana in izročena svojemu namenu.Pogoji za delo so bili mnogo boljši. Še vedno pa je bil pouk športne vzgoje v TVD Partizanu. V tem šol. letu je bilo omogočeno učencem napredovanje v višje razrede z negativnimi ocenami.

Šolsko leto 1960/61

Na šoli je bilo 827 učencev. V tem šolskem letu je bila zaključena gradnja telovadnice in šol. igrišč. Dve šoli sta v eni šoli, uporabljata pa isto telovadnico.

Šolsko leto 1961/62

Osnovni šoli Prežihovega Voranca sta se priključili še osnovni šoli na Hrušici in Planini pod Golico. Po končanem četrtem razredu so učenci iz teh dveh šol prihajali na našo šolo. Hruščani so se vozili z avtobusom, s Planine pod Golico pa so prihajali peš.

Šolsko leto 1962/63

Na šoli je bilo 908 učencev. Učitelji se pritožujejo nad učenci, ki so napredovali z negativno oceno, da ne morejo slediti pouku. Zaradi dolge in hude zime so veliko zamujali učenci s Planine pod Golico. V tem šolskem letu je bila otvoritev igrišča in učenci so pripravili telovadni nastop.

Šolsko leto 1963/64

Tega leta je šolo obiskal Božidar Jakac in pripovedoval učencem o poti slovenske delegacije na II. zasedanje AVNOJ-a.

Šolsko leto 1964/65

Na šoli je bilo 938 učencev. Socialno zaledje šole je bilo slabo, 127 učencev je bilo iz drugih republik, 47 staršev je bilo nepismenih, 100 staršev je imelo le en razred osnovne šole. Organizirane so bile številne kulturne prireditve (opera Prodana nevesta, opera Rigoleto, predstava Ukročena trmoglavka).

Šolsko leto 1965/66

Na šoli je bilo 918 učencev. Prvi razred je bil spet v treh izmenah. V tem letu so učenci prvič tekmovali za Finžgarjevo bralno značko.

Šolsko leto 1966/67

Na šoli je bilo 908 učencev, razred je ponavljalo 95 učencev. Še drugi razred je imel pouk v treh izmenah. Dramski krožek je naštudiral predstavo Emil in detektivi. Uspešno je bilo šolsko športno društvo.

Šolsko leto 1967/68

Oddelčna šola Planina pod Golico je bila ukinjena. Šola je prvič zaposlila socialno delavko. Uspeh socialne delavke je bil viden. Na šoli je uspešno deloval mladinski in pionirski pevski zbor pod vodstvom Janka Pribošiča.

Šolsko leto 1968/69

Učenci so imeli sedem športnih dni na leto. Šolo je obiskal pisatelj Tone Svetina. Ob 50 letnici smrti Ivana Cankarja je bila spominska svečanost, na kateri so učenci sedmih in osmih razredov izvajali dramo Hlapec Jernej in njegova pravica. Nov ravnatelj postane g. Andrej Pikon. Med učenci je razsajala srbečica, kar je kazalo na nizke higienske navade učencev in staršev. Odpravljeno je bilo napredovanje z nezadostno oceno, uvedeni so bili popravni izpiti.

Šolsko leto 1969/70

Občinska skupščina je zahtevala, da se šoli Prežihov Voranc in Tone Čufar združita. Bil je referendum. Na šoli Prežihov Voranc so bili le 4 člani kolektiva za združitev, na šoli Tone Čufar pa so referendum izglasovali. Prvič so bili testirani vsi šolski novinci. Vse šolske naloge so razmnoževali na ciklostil

1970/71

Uveden je bil petdnevni delovni teden. Učenci so zbrali 35 ton papirja.

1971/72

Odprta sta bila dva oddelka podaljšanega bivanja.

Zanimivi so statistični podatki o osipu na šoli:

68/69 69/70 70/71 71/72
36,2 36,5 28,6 25,8

 

V tem letu je bilo na šoli v povprečju v razredu 32,5 učenca.

1972/73

Literarni krožek je izdal tri številke glasila Samorastnik. Uspešno je deloval tudi modelarski krožek.

Vsa slovenska mladina je zbirala odpadni papir za gradnjo spominskega doma v Kumrovcu. Naša šola je dosegla peto mesto v Sloveniji in zbrala 18067 kg papirja.

1973/74

Tega leta so učenci dosegli lepe uspehe na področju športa - 1. mesto v košarki v občinskem merilu. Vse šole v občini so se združile v Vzgojno-izobraževalni zavod (VIZ).

1974/75

Na matični šoli je bilo 25 oddelkov. Ravnatelj postane g. Brišar Lado.

1975/76

Naši učenci so se vključili in seveda uspešno sodelovali v akciji za pripravo samoprispevka za gradnjo novega šolskega centra na Plavžu. Tako bi se lahko obe šoli sprostili in postali celodnevni.

1976/77

b.p.

1977/78

Gradnja šolskega centra na Plavžu je napredovala. To leto je bilo leto priprav na selitev.

1978/79

Naša šola je dobila v uporabo celo stavbo. Za učence 1.,2. in 3. razreda so uvedli celodnevno osnovno šolo. Ravnatelj postane g. Berce Jože.

1979/80

COŠ je bil uveden še v 4. razredu. Pojavili so se pritiski za nadaljevanje COŠa v petem razredu. Šola je imela za svoje potrebe premajhno telovadnico.

1981/82

b.p.

1982/83

To leto je bilo leto študiranja samoupravnih aktov. Ravnateljica postane ga. Albina Seršen.

1983/84

Ponoven prehod iz celodnevno v poldnevno osnovno šolo (za učence od 1.-4.).Ostaja le še nekaj elementov COŠa.

1984/85

Pregled šole. zanimivi so podatki o narodnosti: Slovencev je 53,8%, druge narodnosti 42,2%, mešani 4%. Učencev pa je bilo 787.

1985/86

V prvi razred je vstopilo 119 učencev. Na šoli je bila prostorska stiska. 5. in 6. razredi imajo pouk v dveh izmenah. V šoli je bilo obnovljeno centralno ogrevanje.

1986/87

b.p.

1987/88

Na šoli je nastopal Jani Kovačič. V mesecu novembru se je med učenci razširilo kar nekaj primerov šigele. Učitelji so zelo nezadovoljni zaradi nizkega vrednotenja njihovega dela.

1988/89

Še vedno je pouk v telovadnici TVD Partizana, kar predstavlja velik problem. Zaznati je večjo vzgojno problematiko. Na šoli se je pojavilo več kraj. Osmošolci so pripravili stavko, ker niso bili zadovoljni glede malic...

1989/90

Šola je pridobila naravoslovno učilnico.Vzgojna problematika narašča, vse več je poškodovanega šolskega inventarja.

1990/91

Leto sprememb v družbi, katastrofalne razmere v železarni. Kupljen je bil računalnik... Prvič nismo praznovali dneva pionirjev. 27.6. 1991 so sirene zatulile in šola je ponudila zatočišče pripadnikom teritorialnih enot.

1991/92

Učenci osmih razredov so prvič preverjali znanje (zunanje preverjanje). To leto smo gostili šole, ki nosijo ime po Prežihovem Vorancu.Sprejet je bil odlok o ukintvi VIZ-a.

1992/93

Še naprej je veliko težav z izmenskim poukom. Na šoli je 890 učencev.

1993/94

Zaradi vse večje prostorske stiske je prišlo do izdelave idejnega projekta za prizidek k šoli. Prizidek naj bi bil na severni strani stavbe.

1994/95

Učenec Jure Kos je narisal znamko, ki je prejela prvo nagrado na PIL-ovem natečaju. Znamka je bila tudi natisnjena. V tem letu so potekale številne aktivnosti za gradnjo prizidka. Ravnateljica postane ga. Romana Kranjc.

1995/96

Šolsko leto smo pričeli v prenovljeni zbornici. Odprli smo drugi oddelek podaljšanega bivanja. Šolo je obiskovalo 16 beguncev. Pričela se je gradnja prizidka k šoli.

Obnovili smo tudi fasado in šola je počasi dobivala končen izgled.

1996/97

V mesecu septembru je bila otvoritev prizidka k šoli. Na otvoritvi je sodeloval minister g. Slavko Gaber.

Šola je bila končno v enoizmenskem pouku.

1997/98

Praznovali smo 40-letnico ustanovitve Osnovne šole Prežihovega Voranca. Število učencev na šoli upada. Tega leta je bilo na šoli 756 učencev.Tega leta je šola pridobila prvo pravo računalnico. V mesecu aprilu je šolo prizadel rahel potres. Pričela se je gradnja športne dvorane.

1998/99

Leto priprav na uvajanje devetletke. Odločili smo se, da prihodnje leto poskusimo uvesti devetletko s 1. razredi. Šola je pridobila prevozno sredstvo - kombi. Skozi celo leto je potekala izgradnja športne dvorane, pouk je bil kar precej moten.

1999/00

V mesecu septembru je bila športna dvorana predana svojemu namenu. Na otvoritvi so bili številni gostje, med njimi tudi Teoman Alibegović.

Ustanovljeno je bilo šolsko šporno društvo. Vključili smo se v projekt ŠKL. Naši učenci so prvič lahko trenirali v novi športni dvorani.

To je bilo tudi leto temeljitih priprav na devetletko.

Šolsko leto 2000/01

Prva generacija šestletnikov je stopila v šolo. V razredu je poleg učiteljice tudi vzgojiteljica. V prvem razredu ni zvonca. Šestletnike je sprejel župan g. Boris Bregant. Prvič je bilo organizirano jutranje varstvo. Veliko učencev se je vključilo v šole v naravi.

Šolsko leto 2001/02

Tudi to leto je bilo v znamenju devetletne osnovne šole. Šolo je obiskala šolska inšpekcija. Imeli smo dan odprtih vrat, starši so si lahko ogledali delo v devetletki.

Šolsko leto 2002/03

Devetletka je že utečena. Postanemo mentorska šola za uvajanje devetletke. Pripravljamo se na uvajanje devetletke na predmetni stopnji. Priključili smo se mreži Unescovih šol.

Šolsko leto 2003/2004

Na šoli je bilo to šolsko leto 673 učencev in učenk. Imeli smo 6 oddelkov podaljšanega bivanja, 3 razrede devetletke in 4 razrede osemletke. Vsi učenci 4. razreda so bili vključeni v zgodnje poučevanje tujega jezika-angleščine.

Razen za 8. razred, kjer je bilo premajhno število prijav, smo izvedli šole v naravi v vseh ostalih razredih.

Med šolskim letom je bilo nekaj problemov s sosedi, ki mejijo na naše zunanje športno igrišče. Motil jih je hrup v nočnem času. Domenili smo se, da odstranimo gole, tako da se mladina tam ne bo več zbirala v večernem času in kalila nočni mir in red.

Šolo je ponovno stresel tudi potres. Nekoliko je poškodoval prizidek.

Skupaj s krajani Planine pod Golico smo sodelovali na prireditvi mesec narcis.

Organiziran je bil tečaj alpskega smučanja. Učenci so spoznali tudi Mehiško kuhinjo, uspešni smo bili tudi v ŠKL.

Šolsko leto 2004-2005

Število učencev se je zmanjšalo na 646. Ostali so še trije razredi osemletke. Oddelkov podaljšanega bivanja je bilo 7, jutranjega varstva pa 2. Rastlo je tudi število učencev z dodatno strokovno pomočjo, tako da smo poleg naše specialne pedagoginje dobili še mobilne specialne pedagoginje z OŠ Polde Stražišar.

Imeli smo 16 različnih izbirnih predmetov. Drugo leto smo izvajali tudi že nivojski pouk. Prav tako smo zopet organizirali in izvedli šole v naravi za vse razrede. Naši učenci so uspešno sodelovali na prireditvi Mesec narcis in v okviru šolske košarkarske lige.

Zakrpali smo asfalt pred šolo. Posodobili smo več umivalnikov po šoli. Dva učenca sta prejela zlato priznanje iz tekmovanja v angleškem jeziku. Bili smo mentorska šola za uvajanje devetletne osnovne šole. Romana Kranjc se je poslovila z mesta ravnateljice in bo na šoli poučevala matematiko.

Šolsko leto 2005-2006

Ker se je ga. Romana Kranjc poslovila z mesta ravnateljice, je to šolsko leto zaradi neuspešnega razpisa za mesto ravnatelja,  v.d. ravnateljice prevzela Marija Zupančič.

Število učencev je še vedno padalo in se ustavilo na 616. Tako kot v preteklih letih smo imeli dva oddelka jutranjega varstva ter 7 oddelkov podaljšanega bivanja. Izvajali smo nivojski pouk in učencem ponudili 22 izbirnih predmetov. Prav tako smo izajali 43 različnih interesnih dejavnosti.Kot doslej smo organizirali in izvedli šole v naravi v vsakem razredu. Uspešni smo bili v ŠKL in še posebej na šahovkih tekmovanjih. Zelo dobro je dolval mladinski in otroški pevski zbor pod mentorstvom S. Mencinger. Organizirali smo razstavo črno belih fotografij, ki so jo pripravili člani Fotografskega društva Jesenice.

Med poletnimi počitnicami smo končno dočakali obnovo šolske kuhinje, ki jo je financirala Občina Jesenice. Prav tako pa smo "omrežili" z internetno povezavo tudi 2. in 3. nadstropje po šoli.

Šolsko leto 2006-2007

Nova ravnateljica je postala Alenka Robič, pomočnica pa Rada Polajnar. Število učencev se je v tem šolskem letu zaustavilo na 616. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je ostalo v enakem obsegu kot prejšnje leto. Učenci so izbirali med 25 izbirnimi premeti, imeli pa so možnost se udejstvovati na 47 interesnih dejavnostih. Šole v naravi so potekale v vseh razredih. Učenci so veliko tekmovali, učenka Lara Kupljenik pa je postala državna prvakinja v znanju Vesele šole, Marika Ravnik in Tea Dežman pa sta dosegli zlato Cankarjevo priznanje. Svoja likovna dela so učenci razstavljali v avli šole. Pevci in pevke naše šole so gostovali v mestu Nagold, Nemčija, v okviru mednarodnega projekta. Mesto Nagold je namreč pobrateno z Jesenicami. Aprila pa so pevci iz Nagolda vrnili obisk.

Obeležili smo 50 letnico naše šole, gostili pa smo tudi srečanje šol s Prežihovim imenom.

Šolsko leto 2007-2008

To šolsko leto je pouk obiskovalo 599 učencev in učenk. Upajmo, da se bo številka upadanja sedaj zaustavla na okoli 600. Projekcije za naprej že kažejo tako. Prav tako smo imeli oddelek učencev manj, torej 26. Nekaj manj je bilo tudi oddelkov podaljšanega bivanja. Pouk je potekal brez večjih problemov. ŠVN so bile zopet ponujene in realizirane v vsakem razredu. Obiskal nas je Anže Kopitar, učenec naše šole, ki si služi kruh v NHL in je eden izmed najuspešnejših igralcev hokeja na svetu.

V okviru projekta Cmepius, so našo šolo obiskali predstavniki 11 evropskih držav, kjer so si v okviru študijskega obiska z naslovom "Quallity in school management and learning process", ogledali tudi našo šolo in se seznanili z načinom dela in organizacijo.

Letošnja generacija učencev je tudi zadnja pri katerim se določa splošni učni uspeh. Tega v bodoče ne bo več.

Na šoli smo imeli tudi šolsko inšpekcijo. Ravnateljica Alenka Robič je konec marca podala odstopno izjavo, delo v.d. ravnateljice pa je do konca šolskega leta prevzela Rada Polajnar. Objavili smo nov razpis za mesto ravnatelja, ki je bil uspešen.

Šolsko leto 2008-2009

Novo šolsko leto je prineslo tudi spremembo na vodstvenem položaju. Mesto ravnatelja je zasedel Robert Kerštajn, pomočnica ravnatelja pa je postala Jelka Kušterle.

Največja novost to leto je, da ni več splošnega učnega uspeha za vse učence. Kot poskusno je bilo uvedeno tudi možnost poučevanja drugega tujega jezika ter možnost brezplačne izposoje učbenikov na šoli. Vpisanih smo imeli 612 učencev in učenk, ki so še vedno razporejeni v 26 oddelkih. Imeli smo 7 oddelkov podaljšanega bivanja kjer je bilo prijavljenih 239 učencevter 2 oddelka jutranjega varstva z 59 učenci. Na šoli je bilo zaposlenih 73 delavcev. Prekinili smo sodelovanje s Sodexom, ki nam je zadnja leta vodil šolsko kuhinjo. Od zdaj naprej bomo za kuhinjo skrbeli sami.

Poleg pouka smo se udeleževali  raznih tekmovanj iz znanja in športa. Na šoli še vedno deluje tudi Športno društvo Zvezde, ki je dokaj aktivno, posebej pri organizaciji tekmovanj. V vseh razredih smo zopet organizirali in izvedli šole v naravi.

Precejšen problem je postalo neplačevanje položnic s strani staršev, ki pa smo ga kasneje, v obojestransko korist, uspešno rešili.

Po dveh letih prizadevanja, usklajevanja in ob sodelovanju učiteljev, staršev in učencev, je nastal Vzgojni načrt šole, ki skupaj z Pravili šolskega reda, opredeljuje način dela na šoli.

Na začetku šolskega leta smo skupaj s starši ustanovili Šolski sklad, katerega naloga je zagotavljati finančno pomoč za učence in za izvajanje nadstandardnega programa. Prvo leto smo se odločili, da začnemo zbirati denar za nakup šolskih garderobnih omaric za učence predmetne stopnje.

Kupili in postavili smo prvi interaktivni tabli. Zaplapolale so zastave pred šolo.

Največja pridobitev v tem šolskem letu je bila postavitev otroškega igrišča pred šolo, ki ga je v celoti financirala Občina Jesenice. Poleg tega smo na šolsko dvorišče dobili tudi javno razsvetljavo.

Konec šolskega leta smo nabavili nov kombi za šolske potrebe, saj je bil prejšnji star še 11 let in neprimeren za prevoz šolskih otrok.

Gašper Pogačnik je osvojil zlato priznanje iz znanja angleškega jezika.

S svojim programom smo sodelovali  ob 50 letnici OŠ Polde Stražišar, na srečanju šol s Prežihovim imenom na Ravnah na Koroškem, v okviru projekta Pozdrav poletju...

Uspešno sodelovanje z Ameriško ambasado v Ljubljani je nadgradil obisk pisateljice Susan Smith Nash in še dveh predstavnikov, ki so nam v prijetnem pogovoru z našimi devetošolci razkrili delo in način življenja v ZDA.

V tem šolskem letu je šolanje zaključila prva generacija "čistih" devetošolcev.

Šolsko leto 2009-2010

Na šoli je bilo 599 učencev, še vedno razporejenih v 27 oddelkih. Zanimivo je, da je več fantov (315), kot deklet (284). Zaposlenih je 76 delavcev, s 1.septembrom pa se je upokojila svetovalna delavka Božena Križnar, sredi oktobra meseca pa tudi Sodja Milka, ki je poučevala slovenščino in angleščino.

Začeli smo pripravljati malico in kosila tudi za učence OŠ Polde Stražišar. Pouk je potekal po že ustaljenih tirnicah. Ponujali smo 20 izbirnih predmetov ter  53 različnih interesnih dejavnosti.

V tem šolskem letu smo se precej ukvarjali s t.i. Pandemsko gripo, ki je zajela tudi našo šolo. Nekaj učencev je zbolelo, vendar smo spreventivnimi ukrepi, obvestli in doslednim upoštevanjem navodil Zavoda za Zdravstveno varstvo Kranj, uspešno prebrodili tudi to nevšečnost.

Spomladi smo po dolgih letih zopet izvedli napovedano vajo iz evakuacije šole. Vaja je lepo uspela, drugo leto pa jo mislimo nadgraditi še s sodelovanjem gasilcev, reševalcev...

Udeležili smo se že 32. srečanja šol s Prežihovim imenom, ki je tokrat potekalo v Bistrici pri Lendavi.

Učenec Camlek Florjan je bil na državnem matematičnem tekmovanju drugi najboljši med tekmovalci iz vse Slovenije.

Med zimskimi počitnicami smo kupili in postavili šolske garderobne omarice za predmetno stopnjo. Financirane so bile iz šolskega sklada. Tako ima zdaj vsak učenec predmetne stopnje svojo omarico.

Prav tako smo obnovili doskočišče za skok v daljino na zunanjem igrišču za šolo. Dokončana so bila dela na ureditvi strelovoda, čaka nas še zasilna razsvetljava. Vse to moramo urediti po navodilih požarnega inšpektorja.

V sodelovanju z Občino Jesenice bomo v prihodnjem koledarskem letu postavili nekaj kamer pred in za šolo, upamo na dokončno asfaltiranje severnega dovoza v športno dvorano, zamenjava oken na šoli, pa je tako ali tako že stalnica.

Šolsko leto 2010-2011

V šolskem letu 2010-2011 je bil na šoli 599 učencev, ki so bili razporejeni v 27 oddelkih. Ves pouk je potekal po programu devetletne OŠ. Na šoli je bilo zaposlenih 75 delavcev.

Zaposlovali smo tudi dva delavca iz javnih del, eden od njiju je bil financiran s strani Občine Jesenice, drugi pa delno s strani Zavod za za zaposlovanje Kranj. Dve delavki sta bili na daljši bolniški odsotnosti, nadomeščali sta ju delavki zaposleni za določen čas.

V letu 2010-2011 je bilo število učencev v prvih razredih nekaj manjše kot lansko leto, vseeno pa smo uspeli pridobiti v skladu z normativom, učencev za tri oddelke. Razrednim učiteljicam so bile pri izvajanju izobraževanja v pomoč vzgojiteljice, ki so sodelovale pri pouku v sklopu 10 ur na teden.

Za učence od 1. do 5. razreda smo organizirali podaljšano bivanje v sedmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 256 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 95 učencev. Jutranje varstvo za učence 3. razredov ni financirano z nobenih dodatnih sredstev, tako da bo o tem za drugo šolsko leto potreben ustrezen premislek. Kaže pa se potreba staršev celo po JV v 4. razredih. Del sredstev za financiranje vzgojitelja v jutranjem varstvu za učence 2. razredov je namenila Občina Jesenice.

Urnik nam je uspelo sestaviti tako, da so učenci imeli izbirne predmete prvo ali sedmo šolsko uro. Učenci na izvajanje posameznih predmetov niso čakali, urnik pa je bil sestavljen tako, da učenci pri rednem pouku niso bili obremenjeni več kot 7 ur dnevno. Izjemoma je lahko prišlo do odstopanj in večje obremenjenosti le pri izvedbi dodatnega ali dopolnilnega pouka, ki se je izvajal v popoldanskem času ali pa pred urami rednega pouka.

Veliko pozornosti smo tudi v tem letu namenili učencem s posebnimi potrebami – učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev in jo izvajajo specialni pedagogi in pedagogi; v šolskem letu 2010-2011 je bilo le teh 31, učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno in učno pomoč nudijo učitelji s področij, kjer je primanjkljaj ugotovljen.

Za učence od 7. do 9. razreda smo izvajali 22 izbirnih predmetov v 31 skupinah, v obsegu 38 ur tedensko. Opažamo veliko povpraševanje po jezikih, nemščina, francoščina. Urnik nam je uspelo sestaviti tako, da so učenci imeli izbirne predmete prvo ali sedmo šolsko uro.

V šolskem letu 2010-2011 smo imeli celo vrsto interesnih dejavnosti. Tako za učence razredne kot predmetne stopnje smo izvajali kar 60 predmetov interesnih dejavnosti v obsegu 1690 ur letno.

V šolski kuhinji smo dnevno pripravljali 650 malic in povprečno okoli 210 kosil za učence naše šole.

Tudi v šolskem letu 2010-2011 smo se z OŠ Poldeta Stražišarja dogovorili, da tudi za njihove učence pripravljamo tako malice kot kosila.

Prav v vseh razredih osnovne šole smo planirali in izvedli šole v naravi, kar nas postavlja v sam vrh osnovnih šol v Sloveniji, ki izvajajo šole v naravi v vseh razredih od 1. do 9.

Uspešno se povezujemoz okoljem, z društvi in podjetji, ki delujejo v lokalni skupnosti in širše. Povezani smo s Policijsko postajo Jesenice, z Zdravstvenim domom, Centrom za socialno delo, Mladinskim centrom, Zavodom za šport Jesenice, domom upokojencev Franceta Bergla. Seveda pa sodelujemotudi z ZRSS in z MŠŠ ter tudi s sosednjimi šolami. Udeležili smo se tudi 33. srečanja šol s Prežihovim imenom v Dolini pri Trstu.

Za potrebe Občine Jesenice so naši otroci z mentorico izdelovali tudi novoletne čestitke. Izkupiček pa gre v šolski sklad. Nekaj naših učencev vsakoletno sodeluje z DPM Jesenice in pripravlja program ter obdaritve za otroke vrtcev v celi bivši jeseniški občini. Otroški pevski zbor je sodeloval na srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov, sodelovali smo tudi v kulturnem programu  Društva upokojencev Jesenice, pri tekmovanju Kaj veš o prometu, na Frankofonskih dnevih…

Okrepili smo povezavo in sodelovanje z Mladinskim centrom Jesenice, kjer smo tudi aktivno z našimi učenci sodelovali na prireditvi Pozdrav poletju. Naši najmlajši učenci so v okviru podaljšanega bivanja zelo uspešno sodelovali z mesečnimi radijskimi prispevki na radiu Triglav.

Za deklico Mio iz Zidanega Mosta smo zbirali zamaške in bili pri tem zelo uspešni, saj so nam pri zbiranju priskočili na pomoč tudi druge ustanove in posamezniki. Zbiranje bomo nadaljevali tudi v naslednjemšolskem letu.

Jeseni in spomladi smo organizirali papirno akcijo, ki je bila zelo uspešna, tako po odzivu, kot tudi po finančnem izkupičku, ki smo ga, v skladu z dogovorom namenili v šolski sklad.

Prav tako smo pripravili tudi srečanje s predstavniki ameriške ambasade, ki so jo gostili učenci 9. razredov.

V šolskem letu 2010-2011 smo v meseca juniju izvedli načrtovano in napovedano vajo iz evakuacije, ki smo jo popestrili še s prikazom poklicnih gasilcev z Jesenic reševanja z višine, ter s prikazom dela policije, gorske reševalne službe, gasilcev ter službe za obveščanje o naravnih nesrečah. Vajo evakuacije bomo ponavljali vsaj enkrat v šolskem letu.

Že meseca aprila 2011 smo zamenjali opremo v učilnici likovne vzgoje ter učilnici razredne stopnje 4. razred. Prijavili smo se na razpis za novo računalniško opremo (plan - računalnik v vsako učilnico). Dobili smo 10 novih računalnikov ter 7 projektorjev, ki že služijo namenu. Nabavili smo še dve interaktivni tabli, saj so se ostale, ki jih že imamo izkazale za zelo koristen pripomoček pri vzgojno izobraževalnem delu. 

Dokončno smo uredili strelovod na šoli in telovadnicah, ter pripravili predračun za ureditev zasilne razsvetljave. To nameravamo urediti v tem. Prenovili smo zapornico pred šolo in jo opremili s kamero, ki ima povezavo v tajništvo.

V šolskem letu 2010-2011 smo s pomočjo Občine Jesenice postavili zunanje kamere pred in za šolo, kar bo prispevalo še k dodatni varnosti učencev in delavcev šole. Prav tako smo uspešno nadgradili in posodobili že obstoječe kamere v garderobah predmetne stopnje, v bodoče pridejo na vrsto tudi na razredni stopnji, kakšno pa bomo dodali po potrebi tudi na šolske hodnike. Najbolj smo veseli novih oken, ki smo jih med šolskimi počitnicami uspešno zamenjali. Na tem mestu bi se še enkrat zahvalil Občini Jesenice, ki nam je finančno omogočila realizacijo tega velikega projekta.

Prav tako pa je vedno bolj potrebna temeljite obnove tudi zelo dotrajano vodovodno omrežje in odtoki. V vseh »glavnih žilah« po šoli so še svinčene cevi, vsako leto pa imamo veliko dela s saniranjem puščanja vode po stenah razredov. Prve korake smo naredili že letos med počitnicami, ko smo zamenjali enega od 8 glavnih vodov na šoli. Postopoma bomo zamenjali še preostale.

V bodoče imamo v načrtu tudi brušenje in lakiranje parketa v športni dvorani ter nato zaris črt v skladu s pravili Košarkarske zveze Slovenije. Seveda zadeva ne bo zastonj.

Preteklo šolsko leto je minilo brez večjih pretresov, seveda pa skoraj ne mine dan, da ne bi reševali takšne ali drugačne težave tako učencev, staršev kot tudi učiteljev. Pa vendar. Zato smo tukaj mi, da pomagamo pri premagovanju težav skozi šolanje naših učencev, tekom vse osnovne šole.

Šolsko leto 2011-2012

V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 583 učencev v 27 oddelkih, na šoli pa je bilo zaposlenih 74 delavcev. Izvajali smo 19 obveznih izbirnih predmetov, 37 učencev je imelo odločbo o učni pomoči. Oddelke podalšanega bivanja je obiskovalo 270 otrok od 1. do 5. razreda, v jutranje varstvo pa je bilo vključeno 143 učencev in učenk 1., 2. in tudi 3. razreda. Poleg pouka so učenci sodelovali še na mnogih drugih področjih, tekmovanjih iz znanj, na interesnih dejavnostih in podobno. Zopet smo organizirali akcijo zbiranja odvečnega papirja ter humanitarno akcijo zbiranja zamaškov... 

Poleg pedagoškega dela smo na šoli skrbeli tudi za izboljševanje dela in pogojev. Tako smo s pomočjo Občine Jesenice postavili zunanje kamere pred in za šolo, kar je prispevalo še k dodatni varnosti učencev in delavcev šole. Prav tako smo uspešno nadgradili in posodobili že obstoječe kamere v garderobah razredne, predmetne stopnje, kakšno pa bomo dodali po potrebi tudi na šolske hodnike. Najbolj smo bili veseli novih oken, ki smo jih med šolskimi počitnicami uspešno zamenjali. Na tem mestu bi se še enkrat zahvalil Občini Jesenice, ki nam je finančno omogočila  realizacijo tega velikega projekta. 

Šolsko leto 2012-2013

Število učencev je padlo na 584. Komaj smo obdržali po tri oddelke v vsakem razredu. Na šoli je bilo zaposlenih 76 delavcev. V oddelke podaljšanega bivanja je bilo vključenih 261 učencev. Vedno večja je tudi potreba staršev za vključevanje njihovih otrok v jutranje varstvo. Vključenih je bilo kar 107 učencev iz prvega in drugega razreda, kaže pa se potreba tudi za tretji razred in višje.

Izvedli smo vse planirane dneve dejavnosti in šole v naravi. Le te so bile izvedene v vseh razredih razen v 1. 7. in 8. razredu. Za učence od 7. do 9. razreda smo ponudili 22 izbirnih predmetov. Poleg angleškega jezika, je veliko povpraševanja tudi po nemščini in francoščini.

Tako za učence razredne kot predmetne stopnje smo izvajali kar 55 predmetov interesnih dejavnosti v obsegu 1812 ur letno.

V šolski kuhinji smo dnevno pripravljali 630 malic in povprečno okoli 190 kosil za učence naše šole. Tudi v šolskem letu 2012-2013 smo se z OŠ Poldeta Stražišarja dogovorili, da tudi za njihove učence pripravljamo tako malice kot kosila.

Skupaj z društvom upokojencev Jesenice smo pripravljali Verižni eksperiment s katerim smo uspešno zastopali našo šolo na tekmovanju v Ljubljani.

V letošnjem šolskem letu se je naša šola preko vozlišča Arnes na Gimnaziji Jesenice priključila na optični kabel in tako dobila najhitrejšo internetno povezavo kar je mogoče. Prav tako smo uredili brezžični signal na polovici šole.

Za starše in učitelje je za zanimivo predavanje poskrbel dr. Marko Juhant. Udeležili smo se srečanja osnovnih šol, ki nosijo ime po Prežihovem Vorancu, ki je bilo v Ljubljani. Drugo leto smo za organizacijo na vrsti mi.

Kot vsako leto smo tudi letos izvedli dve papirni akciji, ki sta bili zelo uspešni, saj zdaj že kar po pravili zberemo okoli 60 ton papirja na leto, kar prinese skoraj 5.000 € denarja, ki ga namenimo v Šolski sklad. Zelo uspešni pa smo bili tudi pri zbiranju zamaškov. Akcija je prerasla naše okvire, tako da sedaj dobivamo zamaške praktično iz cele gornjesavske doline. Vsako leto izkupiček namenimo v humanitarne namene.

Šolsko leto 2013-2014

V šolskem letu 2013-2014 je bil na šoli 602 učencev, ki so bili razporejeni v 27 oddelkih. Ves pouk je potekal po programu devetletne OŠ. Na šoli je bilo zaposlenih 76 delavcev. Zaposlovali smo tudi delavca iz javnih del.

Za učence od 1. do 5. razreda smo organizirali podaljšano bivanje v sedmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 296 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 11 učencev. Jutranje varstvo za učence 3. razredov ni financirano z nobenih dodatnih sredstev, tako da bo o tem za drugo šolsko leto potreben ustrezen premislek. Kaže pa se potreba staršev celo po JV v 4. razredih. Del sredstev za financiranje vzgojitelja v jutranjem varstvu za učence 2. razredov je namenila Občina Jesenice.

Pouk je potekal v skladu s šolskim koledarjem. Poleg pouka smo izvedli tudi dneve dejavnosti – kulturne, športne, naravoslovne in tehniške dneve. Veliko pozornosti smo tudi v tem letu namenili učencem s posebnimi potrebami – učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev in jo izvajajo specialni pedagogi in pedagogi; v šolskem letu 2013-2014 je bilo le teh 31, učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno in učno pomoč nudijo učitelji s področij, kjer je primanjkljaj ugotovljen. Za učence od 7. do 9. razreda smo izvajali 25 izbirnih predmetov v 26 skupinah, v obsegu 36 ur tedensko. Opažamo veliko povpraševanje po jezikih, nemščina, francoščina. Urnik nam je uspelo sestaviti tako, da so učenci imeli izbirne predmete prvo ali sedmo šolsko uro. V skladu z letnim delovnim načrtom so bile po programih izvedene tudi šole v naravi. Izvedene so bile v vseh, razen v 1., 7. in 9. razredu.

V okviru akcijskega programa varstva okolja in v sodelovanju z Občino Jesenice, smo pripravili delavnice za učence 4. razredov naše šole z naslovom ''Varčevanje s pitno vodo''. Delavnice so bile izvedene v začetku meseca oktobra 2013.

Okrepili smo povezavo in sodelovanje z Mladinskim centrom Jesenice. Naši najmlajši učenci so v okviru podaljšanega bivanja zelo uspešno sodelovali z mesečnimi radijskimi prispevki na radiu Triglav.Jeseni in spomladi smo organizirali papirno akcijo, ki je bila ravno tako zelo uspešna, tako po odzivu, kot tudi po finančnem izkupičku, ki smo ga, v skladu z dogovorom namenili v šolski sklad. Prav tako dva krat letno zbiramo tudi ponošena oblačila. Kontejner je postavljen pred šolo, oblačila pa lahko oddajo tudi drugi občani Jesenic.

Učenci so se udeleževali številnih tekmovanja na šolskem, regijskem in državnem nivoju, kjer so posegali tudi po najvišjih priznanjih. Zelo uspešni so bili naši učenci tudi v Strelskem društvu. 
Tudi letos smo bili vključeni v košarkarski projekt Super šolar, kar je neko nadomestno tekmovanje za, žal precej izpeto, Šolsko košarkarsko ligo.

Gostili smo 36. Srečanje šol s Prežihovim imenom, katerega smo organizirali vzorno in v zadovoljstvo naših gostov in vseh ostalih.

V šolskem letu 2013-2014 smo:

 • obnovili parket v Mali telovadnici, 
 • na celotni šoli uredili brezžični signal, 
 • zamenjali staro telefonsko centralo v šoli skupaj z aparati
 • obnovili pohištvo v dveh razredih, 
 • zamenjali svinčene cevi vodovodnega omrežja, ostajata nam samo še dve vertikali od osmih, 
 • začeli smo s postopno zamenjavo vseh radiatorjev na šoli. Zamenjali smo 16 radiatorjev v tretjem nadstropju razredne stopnje.
 • zaradi povečanega vpisa smo dokupili dodatno pohištvo, mize, stole za učence prvih razredov, 
 • do konca uredili celotno ograjo po vsem stopnišču šole tako, da je v skladu s predpisi o varnosti, kakor je bilo zahtevano s strani šolske inšpekcije, 
 • postorili še kakšne malenkosti kot so beljenje v razredih, wc-jih, kuhinji in podobno

Šolsko leto 2014-2015

V šolskem letu 2014-2015 je bil na šoli 629 učencev, ki so bili razporejeni v 27 oddelkih. Ves pouk je potekal po programu devetletne OŠ. Na šoli je bilo zaposlenih 73 delavcev. Zaposlovali smo tudi delavca iz javnih del.

Za učence od 1. do 5. razreda smo organizirali podaljšano bivanje v osmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 299 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 133 učencev. 

Za učence od 7. do 9. razreda smo izvajali  26  izbirnih predmetov v 27 skupinah, v obsegu 37 ur tedensko. Opažamo veliko povpraševanje po jezikih, nemščina, francoščina. Urnik nam je uspelo sestaviti tako, da so učenci imeli izbirne predmete prvo ali sedmo šolsko uro. Poleg obveznih izbirnih predmetov, smo prvič v tem šolskem letu učencem 4. in 7. razreda ponudili tudi neobvezne izbirne predmete nemščina in šport.

V šolskem letu 2014-2015 smo imeli celo vrsto interesnih dejavnosti. Tako za učence razredne kot predmetne stopnje smo izvajali kar 52 predmetov interesnih dejavnosti v obsegu 1685 ur letno. 

V šolski kuhinji smo dnevno pripravljali 675 malic in povprečno okoli 343 kosil za učence naše šole.

V tem šolskem letu smo:

 • dokončno obnovili parket v športni dvorani, zaradi dotrajanosti le tega in poškodb, ki so se nabrale v zadnjih 14 letih, zamenjali smo tudi vse stenske zaščitne obloge,
 • pobeljene so bile celotne zidne površine športne dvorane,
 • dokončali smo brezžično omrežje na šoli in se vključili v mednarodno izobraževalno mrežo Eduroam,  
 • nadaljevali smo z zamenjavo vseh radiatorjev na šoli, z namenom učinkovite energetske sanacije šolskih prostorov,
 • zamenjali smo še staro pohištvo iz zadnjega razreda, ki ga je še imelo,
 • zamenjali smo 10 poškodovanih in dotrajanih vrat učilnic,
 • zamenjali in postavili smo nova vrata v jedilnico,
 • sanirali smo poškodbe pri stiku prizidka in glavna stavbe,
 • asfaltirali in uredili smo dvorišče pred otroškim igriščem, obnovili smo jašek v garderobi kuhinje in v stranišču športne dvorane
 • kupili smo nove garderobne omarice za delavce v kuhinji,
 • obnovili parket v pisarni tajništva in ravnatelja ter obnovili pohištvo v pisarni ravnatelja,
 • dokončali smo z zamenjavami svinčenih cevi,
 • delno smo zamenjali zastarele računalnike z novejšimi.

Šolsko leto 2015-2016

V šolskem letu 2015-2016 je bil na šoli 627 učencev. Organizirali smo tudi podaljšano bivanje v osmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 305 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 117 učencev. Izvajali smo 24  obveznih izbirnih predmetov, poleg obveznih izbirnih predmetov, smo v tem šolskem letu učencem 4., 5. in 7. ter 8. razreda ponudili tudi neobvezne izbirne predmete nemščina in šport. V skladu z letnim delovnim načrtom so bile po programih izvedene tudi šole v naravi. Izvedene so bile v vseh, razen v 1., 7.  in 9. razredu. Udeležili smo se 38. srečanja šol s Prežihovim imenom v Ravnah na Koroškem. Za dvojčka Anžeta in Eneja Strazberger in Zalo Hrastar, smo zbirali zamaške. Jeseni in spomladi smo organizirali papirno akcijo, ki je bila ravno tako zelo uspešna, tako po odzivu, kot tudi po finančnem izkupičku, ki smo ga, v skladu z dogovorom namenili v šolski sklad. Prav tako skozi celo šolsko leto zbiramo tudi ponošena oblačila.

V šolskem letu 2015-2016 smo:

 • dokončali brezžično omrežje na šoli in se vključili v mednarodno izobraževalno mrežo Eduroam,  
 • nadaljevali smo z zamenjavo radiatorjev na šoli, z namenom učinkovite energetske sanacije šolskih prostorov,
 • v skladu z inšpekcijsko odločbo smo obnovili oziroma namestili polnila v vso ograjo na šoli,
 • z obvodi smo poskrbeli, da je v vseh garderobah športne dvorane in male telovadnice dovolj visoka temperatura tople vode,
 • uredili smo zasilno razsvetljavo in pridobili ustrezni certifikat,
 • obnovili smo jaške v jedilnici in pred šolo,
 • zamenjali smo dotrajan pohodni tepih pred šolo,
 • kupili smo kombiniran stroj za čiščenje parketa v športni dvorani,
 • zamenjali smo še staro pohištvo iz zadnjega razreda, ki ga je še imelo,
 • zamenjali smo 10 poškodovanih in dotrajanih vrat učilnic,
 • obnovili parket v pisarni pomočnice ravnatelja
 • delno smo zamenjali zastarele računalnike z novejšimi.

Šolsko leto 2016-2017

V šolskem letu 2016-2017 je bil na šoli 611 učencev. Na šoli je bilo zaposlenih 74 delavcev. Zaposlovali smo tudi delavca iz javnih del. Za učence od 1. do 5. razreda smo organizirali podaljšano bivanje v osmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 313 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 134 učencev. Za učence od 7. do 9. razreda smo izvajali  18  izbirnih predmetov v 25 skupinah, v obsegu 37 ur tedensko. Opažamo veliko povpraševanje po jezikih, nemščina, francoščina. Poleg obveznih izbirnih predmetov, smo v tem šolskem letu učencem 4., 5. in 7. ter 8. razreda ponudili tudi neobvezne izbirne predmete nemščina in šport. Tako za učence razredne kot predmetne stopnje smo izvajali kar 58 predmetov interesnih dejavnosti v obsegu 1680 ur letno. 

V sodelovanju z osnovnim zdravstvom Gorenjske smo imeli tudi zdravstveno vzgojo, predavanje z različnimi temami.

 Za učence prvih razredov bo predavanje na temo ''Zdrave navade''.

Za učence drugih razredov '' Človeško telo-osebna higiena''

Za učence tretjih razredov ''Zdrava prehrana-gibanje za zdravje''.

Za učence četrtih razredov ''Preprečevanje poškodb-prva pomoč''.

Za učence petih razredov ''Bolezni današnjega časa''.

Za učence šestih razredov ''Odraščanje''

Za učence sedmih razredov ''Pozitivna samopodoba''.

Za učence osmih razredov ''Zdravje in medsebojni odnosi''.

Za učence devetih razredov ''Vzgoja za zdravo spolnost''.

V okviru akcijskega programa varstva okolja in v sodelovanju z Občino Jesenice, smo pripravili delavnice za učence 4. razredov naše šole z naslovom ''Kako in zakaj ločujemo odpadke'' in za 8. razrede ''Kaj je hrup in kako škoduje mojemu zdravju?''.

Udeležili smo se 39. srečanja šol s Prežihovim imenom v Črenšovcih. 

V šolskem letu 2016-2017 smo:

 • nadaljevali z zamenjavo vseh radiatorjev na šoli, z namenom učinkovite energetske sanacije šolskih prostorov,
 • obnovili  tla v šolski jedilnici,
 • zamenjali  vso pohištvo v jedilnici (mize, stoli),
 • obnovili  vso ograjo po vseh stopniščih na šoli,
 • obnovili  vodovodno napeljavo v garderobah telovadnic,
 • obnovili  pisoarje v 2 in 3 nadstropju šole,
 • zamenjali  pipe v vseh straniščih na šoli,
 • zamenjali  pohodno travo pred vhodom v šolo,
 • sanirali in obnovili smo jaške v jedilnici in kleti,
 • obnovili in uredili  celotno zasilno razsvetljavo na šoli ter pridobili ustrezen certifikat,
 • kupili smo kombiniran stroj za čiščenje parketa v športni dvorani,
 • zamenjali  še nekaj pohištva v razredih,
 • zamenjali  10 poškodovanih in dotrajanih vrat učilnic,
 • obnovili pohištvo v pisarni pomočnice ravnatelja,
 • delno smo zamenjali zastarele računalnike z novejšimi.

Šolsko leto 2017-2018

V šolskem letu 2017-2018 je bil na šoli 607 učencev, ki so bili razporejeni v 27 oddelkih. Ves pouk je potekal po programu devetletne OŠ. Na šoli je bilo zaposlenih 77 delavcev. Zaposlovali smo tudi delavca iz javnih del. Za učence od 1. do 5. razreda smo organizirali podaljšano bivanje v osmih oddelkih v katerih je bilo vključenih 271 otrok, za učence prvih, drugih in tudi tretjih razredov pa še jutranje varstvo, kjer je bilo vključenih kar 112 učencev. V skladu z letnim delovnim načrtom so bile po programih izvedene tudi šole v naravi. Izvedene so bile v  2., 5., 6. in 9. razredu. V šolski kuhinji smo dnevno pripravljali 660 malic in povprečno okoli 390 kosil za učence naše šole. Tudi v šolskem letu 2017-2018 smo se z OŠ Poldeta Stražišarja dogovorili, da tudi za njihove učence pripravljamo tako malice kot kosila. 

Učenci od 1. do 9. razreda so imeli enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani so bili učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Prvi razred je bil cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa proti davici in tetanusu. Za učence so bila hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši. Udeležili smo se 40. srečanja šol s Prežihovim imenom v Doberdobu v Italiji. 

Pripravili smo tudi odmevno prireditev ob 60 obletnici ustanovitve naše šole, ki se je je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor. Kulturni del prireditve je potekal v gledališču Tone Čufar na Jesneiceah, organizirali smo dan odprtih vrat ter izdali zbornik. 

V šolskem letu 2017-2018 smo:

 • nadaljevali z zamenjavo vseh radiatorjev na šoli, z namenom učinkovite energetske sanacije šolskih prostorov,
 • obnovili  streho nad malo telovadnico,
 • pobeljeni so bili nekateri prostori na šoli, wc-ji in sanirane razpoke in poškodbe v nekaterih razredih, hodnikih, jedilnici, garderobah,
 • sanirani so bili nekateri jaški v šoli, predvsem na samem vhodu šole ter v jedilnici,
 • med krompirjevimi počitnicami smo prebelili in zamenjali talno oblogo še v kakšnem razredu, ter dokupili še kakšen kos pohištva v razredih,
 • zamenjali smo WC školjke ter kotličke po wc-jih šole…
 • v skladu s prijavo na razpis Arnesa nabavili računalnike in projektorje.
 • delno smo zamenjali zastarele računalnike z novejšimi.