Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
O šoli

Vizija, poslanstvo šole

Kaj je vizija naše šole?

Vizija je mentalna podoba možnega in želenega stanja šole v prihodnosti. V njej se zrcalijo želje, cilji, pričakovanja vseh sodelujočih v šoli. Zavezuje k aktivnostim in spodbuja spremembe, ki vodijo do želenega stanja šole. Jedro vizije so vrednote, ki jih učitelji, starši, učenci in občani izberemo za ključne v razvoju šole. Vizija je osnovna usmeritev za načrtovanje in odločanje v šoli. Oblikovanje vizije je dinamičen in interaktiven proces.

Nadalje je potrebno omeniti tudi to, da je naša šola ustanova, ki v okolišu v katerem deluje, predstavlja glavni steber osnovno šolske vzgoje ter izobraževanja. Naloga osnovne šole je zahtevna predvsem zato, ker je to prvi stik otrok z organizirano družbo, katere člani bodo kasneje postali sami. Ne glede na skokovit razvoj telekomunikacij, vedno bo ostala izredno pomembna človekova povezanost na rodni kraj in njegovo življenje v mladosti. To so tiste stvari, ki v glavnem določajo kasnejšo osebnost.

Naloge in cilji osnovne šole so tako v podajanju različnih znanj in veščin ter v oblikovanju osebnosti. Otrok se bo razvil v celovito osebnost v stiku z okoljem v katerem živi. Njegovo okolje je družina in pa čas v šoli, ki postaja čedalje daljši. Popolnoma sem prepričan, da je vzgojna vloga šole vedno bolj pomembna, kajti kakšen bo človek ne določa Pitagorov izrek ali vedenje o razmnoževanju s trosi ampak odnos človeka do teh spoznanj. Danes je znanje dosegljivo na vsakem koraku, vse bolj pa se odmika tista osebna in čustvena vez med otroki. Enako se veča prepad med otroki in starši ter učitelji.

Eden od naših ciljev je, da bi bilo v šoli za otroka dobro poskrbljeno. Na šoli naj vlada pozitivno vzdušje tako med učenci kot učitelji. Učenci naj sodelujejo na vseh področjih življenja šole, imajo naj možnosti razvijati svoje sposobnosti in ambicije. Starši naj bi zaupali, da je čas, ko so učenci v šoli, čas prebit v okolju, kjer so priznane vrednote sodelovanje, toleranca, prizadevnost in varnost in da so v tem času brez skrbi, da bi bili njihovi otroci izpostavljeni neprijetnim okoliščinam.

Opisana vizija nikakor ni utopična. Je pa zahtevna. V okolišu, kjer deluje naša šola še toliko bolj.

Strnjeno bi lahko dejali, da je želja in načrt, da naša šola (p)ostane šola usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za posameznika in njegov razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, gojiti spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in biti odprti v širši regijski in mednarodni prostor. Ta vizija predstavlja dolgoročni cilj, kateremu se želim čim bolj približati.

 

To bomo dosegali postopoma z uresničevanjem strateških ciljev:

 • uresničevanje vsakoletnega delovnega načrta šole skladno z zakonodajo,
  organizacijo kakovostnega in učinkovitega pouka,
 • razvoj prepoznavnega vzgojnega koncepta šole z grajenjem sistema vrednot,
  skrb za učence s posebnimi potrebami,
 • uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci,
 • gradnja kakovostnih odnosov med delavci šole, učenci in starši,
 • ohranjanje vodilne vloge pri uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije pri vseh dejavnostih šole,
 • izobraževanje strokovnih delavcev šol v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo,
 • sodelovanje s šolami v domačem in v mednarodnem prostoru,
 • sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo, ostalimi organizacijami s področja vzgoje in izobraževanja in širše.

Sooblikovati želimo mladega človeka s širokim znanjem, temeljnimi vzgojnimi vrednotami, globalnim pogledom na svet, pa vendar s kančkom zavedanja svojih korenin.

Glavni cilji 

Še posebej želimo:

 • vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij;
 • razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujati državljansko odgovornost; 
 • vzgajati za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 
 • vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Izjava o poslanstvu

Skrbimo za napredek vsakega posameznika in vseh skupaj, za medsebojno spoštovanje in dobro počutje na šoli.

Smo odprta in prijazna šola, ki razvija ustvarjalnost, daje znanje za življenje in domovinsko vzgojo.

V šoli spodbujamo zavest o enakopravnosti vseh in spoštovanju različnosti
Poseben poudarek dajemo razvoju ustvarjalnosti in razvijanju različnih sposobnosti.
Skrbimo za stalni razvoj programov.

Prizadevamo si za dobre in prijazne delovne in materialne pogoje.
Spremljamo in spodbujamo izobraževanje zaposlenih.