Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Pravilnik in knjižnični red

INTERNI PRAVILNIK o poslovanju šolske knjižnice OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

 

1. člen

Interni pravilnik šolske knjižnice je sestavni del hišnega reda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. 

2. člen

Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, ki je namenjeno učencem in učiteljem. Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem delu šole.
Prostor šolske knjižnice zajema knjižnico in čitalnico. V knjižnici je postavljeno gradivo, čitalnica pa je namenjena uporabnikom za samostojno delo.

3. člen (članstvo)

Ob vpisu na Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Vsak učenec dobi svojo izkaznico. Članarine ni. Člani šolske knjižnice so prav tako vsi zaposleni na šoli.

4. člen (delovni čas)

a) Šolska knjižnica je odprta za uporabnike vsak dan od 7.30 do 14. ure. Vse morebitne spremembe delovnega časa so objavljene na oglasnih deskah na šoli (razredna in predmetna stopnja, zbornica).

b) Šolska knjižnica začne z izposojo za učence drugi teden septembra in zaključi prvi teden junija.

5. člen (storitve)

Šolska knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:

 • vpogled v knjižnično gradivo v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporaba lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • posredovanje informacij o gradivu,
 • izposoja knjižničnega gradiva na dom,
 • medknjižnična izposoja,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in informacijsko opismenjevanje,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi.

6. člen (knjižnično gradivo)

Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po načelu UDK, leposlovje pa po starostnih stopnjah. Učiteljska knjižnica ima znotraj šolske knjižnice svojo lokacijo, gradivo je razporejeno po UDK. Učitelji imajo določeno gradivo trajno shranjeno tudi po svojih kabinetih.

7. člen (izposoja)

Izposoja je možna z izkaznico. Gradivo si uporabnik izposoja samo s svojo izkaznico, izjema so starši, ki si gradivo lahko izposodijo na otrokovo izkaznico.
Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.

Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vse gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v čitalnici, zato jih ne izposojamo na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi ...) je možno uporabljati v čitalnici, izposojamo ga samo v učilnice za potrebe pouka. AV gradivo imajo učenci možnost pregledovati v čitalnici (po dogovoru), učitelji pa si ga lahko izposodijo za potrebe pouka.

a) rok izposoje
Učenci si lahko gradivo izposodijo za 14 dni. Gradivo je možno podaljšati, vendar ne, če nanj že čakajo drugi uporabniki.
Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka), periodiko pa za 1 teden.

b) prekoračitev roka izposoje
Če ima učenec gradivo izposojeno en mesec ali več, ga mora najprej vrniti, šele potem si lahko izposodi drugo gradivo. Na prekoračitev roka izposoje so učenci opozorjeni preko svojih razrednikov 4x v šolskem letu (vsakič en teden po počitnicah – jesenske, novoletne, zimske, prvomajske). Če kljub opozorilu razrednika učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom. Če gradiva kljub vsem opozorilom učenec ne vrne, krši Interni pravilnik o poslovanju šolske knjižnice Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. V takem primeru steče postopek na osnovi Vzgojnega načrta šole.

8. člen (zamudnina)

Zamudnine ne obračunavamo.

9. člen (poškodovano ali izgubljeno gradivo)

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom, vendar obvezno po dogovoru s knjižničarko.

10. člen (medknjižnična izposoja)

Šolska knjižnica gradivo, ki ga sama nima, lahko priskrbi iz drugih knjižnic. Za to gradivo veljajo izposojevalni roki knjižnic, iz katerih je gradivo izposojeno.

11. člen

Uporabniki šolske knjižnice z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno (ga ne uničujejo in izgubljajo) ter s svojim vedenjem ne motijo drugih uporabnikov. Vstop v knjižnico in čitalnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu.

Pripravila:                                                                                        Ravnatelj:
Barbara Udrih                                                                                  Robert Kerštajn, prof.

Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice je bil potrjen na 20. redni seji sveta šole (23. 6. 2008) OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.

 


 

KNJIŽNIČNI RED

šolske knjižnice OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

 

Članstvo in članska izkaznica

Ob vpisu na našo šolo postanete vsi učenci člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Izposoja je možna samo z izkaznico naše knjižnice. Izkaznico hraniš v šolski knjižnici, je ne nosiš domov. Gradivo si izposojaš samo s svojo izkaznico. Če jo izgubiš, ti naredimo novo.

Kot uporabnik šolske knjižnice moraš upoštevati naslednje:

Izposoja

Knjige imaš lahko izposojene 14 dni, lahko tudi teden dni dalj, vendar ne v primeru, če na knjigo že čakajo drugi (domače branje, FBZ). Zamudnine ne obračunavamo. Če imaš knjigo izposojeno več kot en mesec, jo moraš najprej vrniti, šele potem si lahko izposodiš naslednjo. Gradivo lahko tudi rezerviraš. 
Razredniki dobijo seznam učencev zamudnikov 4x v šolskem letu – en teden po vsakih počitnicah (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske). Če knjige tudi takrat ne vrneš, dobiš pisno obvestilo za tvoje starše.

Na dom ne izposojamo:

 • revij in časopisov,
 • CD-jev in DVD-jev,
 • leksikonov, slovarjev, enciklopedij, atlasov ...

To gradivo si lahko kadarkoli ogledaš v čitalnici ali knjižnici. Izposoja se začne drugi teden septembra in zaključi v prvem tednu junija. Izposoja pa je možna tudi v času poletnih počitnic (drugačen urnik).

Medknjižnična izposoja

Če bi potreboval gradivo, ki ga nimamo v naši knjižnici, si ga naša knjižnica preko medknjižnične izposoje lahko izposodi iz kakšne druge knjižnice v Sloveniji.

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, nadomestiš z novo enako enoto (knjigo). Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, nadomestiš z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.
Če je knjiga poškodovana, je ne lepi sam, ampak na to opozori knjižničarko.

Delovni čas

Knjižnica in čitalnica sta za uporabnike odprti vsak dan od 7.30 do 14. ure.

Čitalnica

Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu. Lahko bereš, delaš domačo nalogo, se učiš, tudi poklepetaš s sošolko ali sošolcem, vendar ne glasno. V čitalnici so tudi učenci, ki želijo imeti mir. V čitalnici lahko počakaš na pouk, če imaš prosto uro. Prav tako ste učenci dobrodošli v čitalnici tudi po pouku.

Knjižnica

Knjižnica ni namenjena samo izposoji gradiva, ampak v knjižnici lahko uporabljaš tudi računalnik. 
Na računalnikih v šolski knjižnici lahko delaš nalogo, imaš dostop do interneta in lahko iščeš knjižnično gradivo v naši knjižnici ali po vseh slovenskih knjižnicah (Cobiss+). V knjižnico in čitalnico ne hodiš s hrano in pijačo, prav tako brez mobilnega telefona in imaš obute copate – vsa ta pravila veljajo za celo šolo, ne samo za knjižnico, saj veš, kajne?

Šolska knjižnica
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice