Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
O šoli

Organizacija šole

Ustanovitelj

Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice je ustanovila Občina Jesenice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice dne 27.2.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 18/97, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 13.3.1997.

Šolski prostor

Na šoli imamo dobre prostorske pogoje za izvajanje pouka. Šola je razdeljena na dva dela:

Na zahodni strani imamo učilnice, ki so namenjene učencem razredne stopnje. V prvem  nadstropju so prijetno urejene in prilagojene učilnice za naše prvošolčke ter učilnice za druge razrede. Tretji in četrti razredi so nastanjeni v drugem nadstropju, medtem ko je tretje nadstropje rezervirano za petošolce ter specialno glasbeno učilnico.

Na vzhodni strani so učilnice namenjene učencem predmetne stopnje. Na vzhodni strani so specialzirane učilnice za naravoslovje, geografijo, fiziko-kemijo, likovno vzgojo.

 V vzhodnem delu šole, v prvem nadstropju, je tudi knjižnica s čitalnico.

 Šola ima tudi predavalnico v kateri je prostora za 100 učencev in računalniško učilnico z 20 sodobno opremljenimi računalniki.

 Športna dvorana v izmeri rokometnega igrišča, ki je hkrati največja na območju občine Jesenice in zunanje igrišče s tartansko stezo, nam omogočata izvajanje kvalitetnega pouka športne vzgoje. V športni dvorani so tri vadbene enote, na voljo pa imamo še malo telovadnico v izmeri 22 x 15 m, ki je primerna za ples, lažje igre z žogo ter podobno.

Opredelitev šolskega okoliša

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice zajema učence Občine Jesenice iz KS Podmežaklja in Sava ter obsega še naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (C.M.Tita od hišne štev.1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz KS Plavž, Hrušice, Slovenskega Javornika in Koroške Bele.

Svet šole

Svet šole, ki je bil potrjen na 1. seji dne 8.12.2017 sestavljajo:

Predstavniki delavcev šole:

 • Barbara Gril - predsednica Sveta šole
 • Džananovič Mirnesa
 • Kranjc Jensterle Klavdija
 • Udir Mojca
 • Višnar Bogdan

 

Predstavniki staršev:

 • Markež Danjela
 • Bremec Aleš
 • Zlatanov Igor

 

Predstavniki ustanovitelja-Občine Jesenice:

 • Garibovič Elvira
 • Zupanc Boris
 • Repovž Erika

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj, dr. Robert Kerštajn in svet šole.

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, to je Občina Jesenice, pet predstavnikov  delavcev šole in trije predstavniki  iz sveta staršev. Predsednica sveta šole je Barbara Gril.

Pri svojem delu upoštevajo tudi mnenja in predloge sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih razredov naše šole.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in predmetni strokovni aktivi učiteljev ter razrednik.

Učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo na šoli.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljao učitelji, ki poučujejo v oddelku.

 Na šoli delujejo tudi predmetni strokovni aktivi učiteljev.

Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti učencev izvolijo po dva predstavnika učencev, le ti pa so združeni v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je ga. Uršula Žumer.

Predmetnik devetletne osnovne šole

Predmetnik 9 letne OŠ

Opis dejavnosti v okviru pouka

V okviru rednega programa želimo poudariti sledeče dejavnosti:

 • izvajanje individualne pomoči;
 • izvajanje programa devetletne osnovne šole: 
 • od šolskega leta 2005/06 program devetletke izvajamo v vseh razredih, torej od 1. do 9. razreda,
 • v 1. razredih učence poučuje učiteljica, pri delu pouka pa sodeluje tudi vzgojiteljica,
 • v 2. in 3. razredih poučuje učiteljica, v 4. in 5. razredih pa bo v skladu z normativi dva oz. tri predmete v oddelku poučeval predmetni učitelj,
 • za učence 3. razredov bomo organizirali tečaj plavanja,
 • za dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbe skrbita specialni pedagoginji, socialni pedagoginji in pedagoginja,
 • učno pomoč nudimo učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami,
 • od 4. do 7. razreda izvajamo nivojski pouk kot fleksibilno diferenciacijo pri predmetih SLO, MAt in TJA, v 8. in 9. razredu pa izvajamo pouk v heterogenih skupinah,
 • nacionalni preizkusi znanja: ob koncu prvega obdobja (slovenski jezik, matematika), ob koncu drugega obdobja (slovenski jezik, matematika, angleški jezik), ob koncu tretjega obdobja (slovenski jezik, matematika in tretji predmet po izbiri ministra),
 • v 7., 8. in 9. razredu se bodo izvajali v okviru rednega pouka tudi izbirni predmeti.
 • od 4. do 6. razreda ter od 7. do 9. razreda izvajamo tudi izbrane neobvezne izbirne predmete.

Dejavnosti ob pouku

Dodatni pouk

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

K dodatnemu pouku se učenci vključujejo prostovoljno.

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.

Interesne dejavnosti

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, ki se letno izvajajo na šoli.

Druge dejavnosti

Organizirali bomo preizkus plavanja in plavalni tečaj za učence 3. razredov, kolesarski izpit za 5. razred in v mesecu januarju smučarski tečaj za vse zainteresirane.

Med šolskim letom bomo obeležili pomembne dneve, s kulturnim sporedom pa bomo sodelovali na tradicionalnem srečanju šol s Prežihovim imenom.

Posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi naslednjih oblik kulturnih dejavnosti:

 • ogledom gledaliških predstav,
 • obiskom glasbenih ustanov, 
 • obiskom umetnikov in kulturnih delavcev na šoli,
 • obiskom muzejev in likovnih galerij,
 • obisku 9. razredov v Občinski knjižnici Jesenice,
 • družabnim prireditvam (decembrska praznovanja, valeta, Prežihiada),
 • ogledom likovnih, fotografskih in drugih razstav, 
 • tekmovanju za Finžgarjevo bralno značko,
 • sodelovanju v projektu Rastem s knjigo,
 • izdaji šolskega glasila,
 • sodelovanju pevskega zbora na kulturnih prireditvah,
 • sodelovanju v likovni koloniji,
 • sodelovanju na Frankofonskem dnevu, srečanju šol, ki izvajajo pouk francoščine,
 • nastopom za starše (predstavitev posameznih razredov in OPB),
 • stalnim likovnim razstavam izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
 • občasnim razstavam del zunanjih likovnih in fotografskih ustvarjalcev,
 • oddajam šolskega radia ob spominskih dnevih,
 • vključevanju učencev v interesne dejavnosti s področja kulture in športa,
 • zaključni prireditvi za devetošolce,
 • zaključni prireditvi za učence ostalih razredov,
 • pripravi kulturne prireditve za prvošolce ob prvem šolskem dnevu,

Šolska prehrana

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo.

Na kosilo se lahko naročijo učenci en dan prej v računovodstvu šole do 10. ure.

Cena malice: 0,90€

Cena kosila za učence 1.- 4. razredov: 1,70€

Cena kosila za učence od 5. do 9. razreda: 2,20€

Cena kosila za odrasle: 4,00€

Cena kosil, ki jih odnesete domov: 5,24€

Sendvič, solata: 2,55€

Malica

Učenci prvega razreda devetletke malicajo v razredih, vsi ostali učenci devetletke malicajo v jedilnici po vnaprej določenem razporedu. Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelj. Učence pripeljejo na malico učitelji, ki so imeli pred tem pri njih pouk.

Učencem prvih in drugih razredov devetletke malico prinesejo v razrede.

Kosilo

Čas kosila je od 11.50 do 14.40.

Učenci odhajajo na kosilo po pouku!

Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje morajo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.

Finančno poslovanje

Delavki, zaposleni v računovodstvu, sta:

 • Vanja Legat - računovodkinja
 • Vesna Milonik - materialna knjigovodkinja

 

Stroške učenci plačujejo samo s posebno položnico na račun:

01241-6030654135.

Plačevanje lahko uredite tudi s pomočjo trajnika. Za več informacij lahko pokličete računovodstvo na direktno številko:  +386 4 581 15 16.