Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
O šoli

Organizacija šole

Ustanovitelj

Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice je ustanovila Občina Jesenice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice dne 27.2.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 18/97, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 13.3.1997.

Šolski prostor

Na šoli imamo dobre prostorske pogoje za izvajanje pouka. Šola je razdeljena na dva dela:

Na zahodni strani imamo učilnice, ki so namenjene učencem razredne stopnje. V prvem  nadstropju so prijetno urejene in prilagojene učilnice za naše prvošolčke ter učilnice za druge razrede. Tretji in četrti razredi so nastanjeni v drugem nadstropju, medtem ko je tretje nadstropje rezervirano za petošolce ter specialno glasbeno učilnico.

Na vzhodni strani so učilnice namenjene učencem predmetne stopnje. Na vzhodni strani so specialzirane učilnice za naravoslovje, geografijo, fiziko in kemijo, likovno vzgojo.

V vzhodnem delu šole, v prvem nadstropju, je tudi knjižnica s čitalnico.

Šola ima tudi predavalnico v kateri je prostora za 100 učencev in računalniško učilnico z 20 sodobno opremljenimi računalniki.

Športna dvorana v izmeri rokometnega igrišča, ki je hkrati največja na območju občine Jesenice in zunanje igrišče s tartansko stezo, nam omogočata izvajanje kvalitetnega pouka športne vzgoje. V športni dvorani so tri vadbene enote, na voljo pa imamo še malo telovadnico v izmeri 22 x 15 m, ki je primerna za ples, lažje igre z žogo ter podobno.

Opredelitev šolskega okoliša

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice zajema učence Občine Jesenice iz KS Podmežaklja in Sava ter obsega še naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (C. m. Tita od hišne štev. 1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz KS Plavž, Hrušice, Slovenskega Javornika in Koroške Bele.

Svet šole

Svet šole, ki je bil potrjen na 1. seji dne 15. 3. 2022 sestavljajo:

Predstavniki delavcev šole:

 • Uršula Žumer - predsednica Sveta šole
 • Anita Malić Cumbo
 • Mirjam Mandelc
 • Mateja Cvetko
 • Kristina Vilič

 

Predstavniki staršev:

 • Aleš Bremec
 • Azra Botonjić
 • Eva Rebernik

 

Predstavniki ustanovitelja - Občine Jesenice:

 • Iztok Pergarec
 • Antonija Gasar
 • Gregor Mencinger

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnateljica Jelka Kusterle in svet šole.

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, to je Občina Jesenice, pet predstavnikov  delavcev šole in trije predstavniki  iz sveta staršev. Predsednica sveta šole je Uršula Žumer.

Pri svojem delu upoštevajo tudi mnenja in predloge sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih razredov naše šole.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in predmetni strokovni aktivi učiteljev ter razrednik.

Učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo na šoli.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljao učitelji, ki poučujejo v oddelku.

 Na šoli delujejo tudi predmetni strokovni aktivi učiteljev.

Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti učencev izvolijo po dva predstavnika učencev, le ti pa so združeni v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je Barbara Troha Šimnic.

Predmetnik devetletne osnovne šole

Predmetnik 9-letne OŠ

Opis dejavnosti v okviru pouka

V okviru rednega programa želimo poudariti sledeče dejavnosti:

 • izvajanje individualne pomoči;
 • izvajanje programa devetletne osnovne šole: 
 • od šolskega leta 2005/06 program devetletke izvajamo v vseh razredih, torej od 1. do 9. razreda,
 • v 1. razredih učence poučuje učiteljica, pri delu pouka pa sodeluje tudi vzgojiteljica,
 • v 2. in 3. razredih poučuje učiteljica, v 4. in 5. razredih pa bo v skladu z normativi dva oz. tri predmete v oddelku poučeval predmetni učitelj,
 • za učence 3. razredov bomo organizirali tečaj plavanja,
 • za dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbe skrbita specialni pedagoginji, socialni pedagoginji in pedagoginja,
 • učno pomoč nudimo učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami,
 • od 4. do 7. razreda izvajamo nivojski pouk kot fleksibilno diferenciacijo pri predmetih SLO, MAt in TJA, v 8. in 9. razredu pa izvajamo pouk v heterogenih skupinah,
 • nacionalni preizkusi znanja: ob koncu prvega obdobja (slovenski jezik, matematika), ob koncu drugega obdobja (slovenski jezik, matematika, angleški jezik), ob koncu tretjega obdobja (slovenski jezik, matematika in tretji predmet po izbiri ministra),
 • v 7., 8. in 9. razredu se bodo izvajali v okviru rednega pouka tudi izbirni predmeti.
 • od 4. do 6. razreda ter od 7. do 9. razreda izvajamo tudi izbrane neobvezne izbirne predmete.

Dejavnosti ob pouku

Dodatni pouk

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

K dodatnemu pouku se učenci vključujejo prostovoljno.

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.

Interesne dejavnosti

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, ki se letno izvajajo na šoli.

Druge dejavnosti

Organizirali bomo preizkus plavanja in plavalni tečaj za učence 3. razredov, kolesarski izpit za 5. razred in v mesecu januarju smučarski tečaj za vse zainteresirane.

Med šolskim letom bomo obeležili pomembne dneve, s kulturnim sporedom pa bomo sodelovali na tradicionalnem srečanju šol s Prežihovim imenom.

Posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi naslednjih oblik kulturnih dejavnosti:

 • ogledom gledaliških predstav,
 • obiskom glasbenih ustanov, 
 • obiskom umetnikov in kulturnih delavcev na šoli,
 • obiskom muzejev in likovnih galerij,
 • obisku 9. razredov v Občinski knjižnici Jesenice,
 • družabnim prireditvam (decembrska praznovanja, valeta, Prežihijada),
 • ogledom likovnih, fotografskih in drugih razstav, 
 • tekmovanju za Bralno značko,
 • sodelovanju v projektu Rastem s knjigo,
 • izdaji šolskega glasila,
 • sodelovanju pevskega zbora na kulturnih prireditvah,
 • sodelovanju v likovni koloniji,
 • nastopom za starše (predstavitev posameznih razredov in OPB),
 • stalnim likovnim razstavam izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
 • občasnim razstavam del zunanjih likovnih in fotografskih ustvarjalcev,
 • oddajam šolskega radia ob spominskih dnevih,
 • vključevanju učencev v interesne dejavnosti s področja kulture in športa,
 • zaključni prireditvi za devetošolce,
 • zaključni prireditvi za učence ostalih razredov,
 • pripravi kulturne prireditve za prvošolce ob prvem šolskem dnevu,

Šolska prehrana

 

Preklic prijave prehrane za nedoločen čas:
Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda v knjigovodstvu po elektronski pošti ....

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

 

Dnevna odjava prehrane:
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano organizator šolske prehrane. 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši sami odjavijo prehrano v eAsistentu do 8.00 zjutraj. Odjavo prehrane po 8. uri sporočite na elektronski naslov ....

Odjava posameznega obroka za nazaj ni mogoča.
V primeru, ko starši prehrane ne odjavijo, ali je ne odjavijo pravočasno, se zavežejo k
plačilu polne cene obroka.

 

KOSILA:

 1. Vsi učenci, ki se bodo prijavili na kosilo, bodo v knjigovodstvu dobili čip, s katerim bodo hodili na kosilo.
  V jedilnici je čitalnik čipov, ki javi, ali je učenec opravičen do kosila.
 2. Čipe bodo dobili tudi tisti učenci, ki bodo občasno hodili na kosilo. Ti ga bodo v šolo prinesli na dan, ko bodo prijavljeni na kosilo, med tem časom pa ga bodo skrbno spravili doma.
  Skrb za čipe prevzame učenec sam.
 3. Če učenec čipa ne uporabi na dan, ko ima kosilo, kosila pa ne odjavi, se mu kosilo obračuna, kot da bi jedel.
  Neuporabljen čip ne pomeni avtomatično odjave od kosila.
 4. Plačilo prehrane mora biti izvedeno do roka plačila. V kolikor plačil ni, se kosila učencu ukinejo.
 5. Ob prvi pridobitvi čipa je plačnik šola. V primeru izgube, poškodbe, kraje čipa se nadomestni čip plača v polni ceni – šola v teh primerih ne prevzema odgovornosti. Cena novega čipa je 1,20 €.
 6. V primeru izostanka učenca od pouka zaradi bolezni, morajo starši istega dne malico/kosilo odjaviti v eAsistentu najkasneje do 8. ure. Če je odjava kasneje, ob poskusu odjave prejmejo obvestilo, da je odjava nepravočasna. Sporočanje odjav po
  8. uri je po elektronskem naslovu ....

Če se malica/kosilo ne odjavita pravočasno, se malica/kosilo zaračuna.

 

 

CENIK PREHRANE do 30. 9. 2023:

 

malica (1,10€), kosilo 1.-4.razred (2,30€), kosilo 5.-9.razred (2,80€)

 

Svet zavoda je na svoji seji dne 17. 10. 2023 sprejel sklep o dvigu cene kosil s 1. 10. 2023:

 

 

CENA OBROKOV V ŠOLSKI KUHINJI NA ENOTO (NA ODJEMALCA/DAN)
 
  PRODAJNA CENA Z DDV (cena, ki bo na računu)
   
MALICE UČENCI 1,10
KOSILA UČENCI (1.-4. r.) 2,60
KOSILA UČENCI (5. -9. r.) 3,10
MALICE UČENCI DRUGI JAVNI ZAVOD        1,60
KOSILA UČENCI DRUGI JAVNI ZAVOD 3,10
KOSILA ODRASLI 5
KOSILA ZA DOMOV 6,6

 

 

KNJIGOVODSTVO:

tel.: 04 581 15 16,

e-mail: knjigovodstvo@prezihovvoranc.si

 

OBVEZNOSTI STARŠEV:

 • redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano in ostale nastale stroške (vstopnine, prevozi itd.) – rok plačila 18. v mesecu za stroške preteklega meseca;
 • pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane;
 • plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno oz. ga ne odjavite. V primeru nepravočasne odjave plačate polno ceno tudi v primeru, ko ste upravičeni do subvencije za malico ali kosilo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.