Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Protokol/Pravila ravnanja v šoli v času izvajanja Modela B

Izvleček Pravil 

Pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v šolskem letu 2021-2022, zaradi omejevanja prisotnosti COVID -19 v OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in veljajo do spremembe oziroma preklica.

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

Od 1.9.2021 se VIZ lahko izvaja za vse učence v šolskih prostorih, upoštevajoč navodila oziroma priporočila MIZŠ in NIJZ. Priporočila so izdana v obliki ''Modelov A, B, C in D'' ter nekaterih pod modelov. Pouk se bo 1.9.2021 začel z modelom B, ki predvideva, da se vsi učenci šolajo v šoli, z določenimi prilagoditvami.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike v Sloveniji, se modeli lahko zamenjajo in s tem tudi prilagoditve učencem. Nekateri učenci oziroma oddelki se lahko ob dokazani okužbi šolajo od doma za čas karantene, ki bi jim lahko bila dodeljena.

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Prežihovega Voranca izvaja po obveznem in razširjenem programu.

Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje in sicer: jutranje varstvo od 5.30 ure do pričetka pouka ter podaljšano bivanje od konca pouka do 16.00 ure.

Prilagojeno in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov se izvajajo:

 

-        Proslave v obliki radijskih oddaj

-        Razstave

-        Ekskurzije (dnevi dejavnosti)

-        Tabori (šole v naravi)

 

V šoli, ob upoštevanju ukrepov (socialna distanca, zaščitna oprema za obraz), ali na daljavo se lahko izvajajo:

 

-        Govorilne ure (praviloma na daljavo)

-        Roditeljski sestanki (ob različnih časih, po posameznih oddelkih v predavalnici)

-        Seje organov šol in učiteljskega zbora

-        Sestanki aktivov

-        Drugi sestanki, zbori, seje, srečanja

 

Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije eAsistent, kot po elektronski pošti.

Učne skupine se oblikujejo v 8. in 9. razredu pri pouku SLJ, MAT in TJA. Prav tako se skupine oblikujejo pri jutranjem varstvu in oddelkih podaljšanega bivanja, pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, pri športu in tehniki, gospodinjstvu,... Učitelji, po končani uri učence pospremijo do naslednjega razreda.

Zaposleni v šolskih prostorih (hodnikih, jedilnici, avli in tudi razredih) nosijo zaščitne maske.

Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ob prihodu in odhodu v in iz šole ter na hodnikih šole, ter tudi v razredih. Prav tako učenci od 6. do 9. razreda maske uporabljajo na dnevih dejavnosti, ko se peljejo z javnimi prevoznimi sredstvi. Maske si učenci priskrbijo sami.

V Pravilih so opredeljena tudi druga področja dela in gibanja tako učencev kot zaposlenih na šoli. Opredeljeno in natančno določeno je vstopanje učencev v šolo, odhodi posameznih oddelkov na malico, režim za čas kosila v jedilnici in podobno. Prav tako je v Pravilih opredeljeno ukrepanje ob morebitnem primeru pojava virusa pri učencih ali delavcih šole

Pravila je sprejel ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. Pravila pričnejo veljati 1.9.2021 do preklica. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta, odredbe ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, odredbe ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.