Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023-2024

LDN ZA ZDRAVO ŠOLO 2023/2024

 

Rdeča nit Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ) je v tem šolskem letu:

 

Lepa beseda lepe odnose najde.

 

Cilji:

- učiti  in navajati učence z zgledom  k spoštljivi komunikaciji, ki ustvarja spoštljive in prijazne  medsebojne odnose (učenci, učitelji, starši)

- izvajanje aktivnosti, ki krepijo socialne in čustvene veščine in pripomorejo k pozitivni samopodobi učencev v okviru projekta 'To sem jaz'

- ustvarjati spodbudno klimo na šoli ter razvijati čut za solidarnost in humanost med ljudmi

- dosledno izvajati prenovljen vzgojni načrt (dviganje splošne kulture)

- projekti, ki učence spodbujajo k branju in s tem k bogatejši komunikaciji: bralne značke v materinščini, angleščini in nemščini

- izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja: jedilnik skrbno načrtovan, kultura prehranjevanja, zmanjševanje plastične in druge embalaže;

- aktivno vključevanje v dejavnosti za promocijo zdravja na šoli;

- spodbujanje gibanja učencev med poukom v okviru minute za zdravje;

- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico;

 

Vodilne dejavnosti Zdrave šole:

- 1. oktober – mednarodni dan starejših – na razredni stopnji od 1. 9. do 15. 9. zbirali risbe otrok, ki so bile dostavljene patronažnim sestram, ki so jih nesle v domove starejših občanov (vodja Petra Hrovat).

- Teden otroka od 2. do 8. 10. 23: Ogled filmske predstave in pestre spremljevalne aktivnosti na razredni stopnji: aktivni odmor na hodniku v drugem nadstropju, igranje družabnih iger, spoznavanje čudežnih zverinic, branje pravljic prvo uro, nagradna uganka; koordinatorici Maruša Stres in Kristina Vilič.

- Tradicionalni slovenski zajtrk, petek 17. 11. 2023

- Prežihovi junaki; medrazredno tekmovanje v petih sklopih (domače naloge, šolske potrebščine, vljudnost, skriti prijatelj in pohvale).  Dodatne točke prinese povezovanje z zunanjimi institucijami. Podatke bodo zbirali razredniki in učitelji pri različnih predmetih in jih posredovali vodji tekmovanja Raši Weissbacher. Nagrada za zmagovalni razred je pouka prost dan.

- Korak k sončku; sprejemanje drugačnosti – oseb s posebnimi potrebami; branje knjig in izvajanje delavnic na temo drugačnosti  - kdo so osebe z različnimi oviranostmi, povezovanje z OŠ Poldeta Stražišarja

- Vesela pošta: učenci devetih razredov izdelajo voščilnice in jih prodajajo na novoletnem bazarju. V  prednovoletnem času si vsi učenci in zaposleni pošiljamo voščilnice z dobrimi mislimi. 

- Andersenov večer branja - Svetovni dan knjige za otroke in mladino -  (april 2024); učenci 4. in 5. razredov (učiteljice Barbara Troha Šimnic, Erika Vidrgar, Kristina Vilič).

- bralne značke v materinščini, angleščini in nemščini

- Solidarnostne akcije: - zbiranje plastičnih zamaškov celo šolsko leto za Ajšo Perme

- zbiranje starega papirja – jesenska in pomladna akcija, koordinatorica Petra Hrovat

- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico; učenci geografskega krožka in okoljske vzgoje bomo učence osveščali o spoštljivem odnosu do okolja: o  ločevanju odpadkov, trajnostnem načinu življenja, dve delovni akciji čiščenja šolske okolice.

-  Obeleženje svetovnega dneva čebel: 20. 5. 2024 – izvedemo na petek, 21. 5. 2024: malica: med, maslo, mleko, jabolko; petje pesmi Čebelar; razstava na hodniku (učenci, učitelji; koordinatorici Kristina Vilič in Maruša Stres).

- Tim za kakovost odnosov med zaposlenimi: skrbi za druženje vseh zaposlenih in s tem ustvarjanju ter poglabljanju dobrih medsebojnih odnosov: športne aktivnosti in rekreacija, novoletna zabava, piknik ob zaključku šolskega leta, (učitelji).

- Sodelovanje s starši:predavanja in delavnice za starše (zunanji sodelavci)

- Zdravstvena vzgoja

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih e-gradiv: www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

- Načrtovane delavnice zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice z različnimi temami (izvajalci iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice, vodja Ksenija Noč).

- Sodelovanje na dogodku »Dan zdravja 2024« v okviru preventive, namenjen učencem in vsem občanom Jesenic in širše, spomladi 2024, izvajalci iz ZD Jesenice.

- Zobozdravstveni preventivni pregledi v ZD Jesenice za vse učence; (zobozdravnica iz ZD Jesenice).

- Sistematski zdravstveni pregledi s cepljenjem: 2., 4., 6. in 8. razred; (zdravstveno osebje ZD Jesenice).

 - Zobozdravstvena vzgoja se bo izvajala poleg zdravstvene vzgoje v razredih v obliki demonstracije pravilnega čiščenja zob in pregleda zobne higiene.

 

Gibanje

- Gibanje med poukom: izvajanje Minute za zdravje, (učitelji).

- Sodelovanje na 15. pomladnem teku, Jesenice, trg na Stari Savi, marec 2024: Tek trojk (učenci, sorodniki, vrstniki; Ajda Teran, Petra Hrovat).

- Gibalne urice: OPB 1. razred, (učenci 1. razreda, Ajda Teran).

- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki imajo poudarek na promociji zdravja: Izbrani šport, Sodobna priprava hrane, Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Likovna snovanja, Radio, Šolsko novinarstvo, (predmetni učitelji).

- Različna športna tekmovanja: Stankov memorial, atletsko prvenstvo, mini olimpijada, atletsko dvoransko prvenstvo, jesenski kros, spomladanski tek, nogomet, med dvema ognjema, ponudimo in izvedemo tudi smučarski tečaj, (mentorji).

-Interesne dejavnosti, ki izvajajo dejavnosti v okviru promocije zdravja: Naša mala knjižnica, Bralna značka, Sladkorna bolezen, Geografski krožek, Med dvema ognjema, Odbojka, Glasilo v treh jezikih – Mavrica, Gasilski krožek, glasilo Samorastnik (učitelji, učenci).

 

Prometna varnost učencev: sodelovanje s Policijsko postajo Jesenice: program Policist Leon, projekt »Pasavček«, kolesarski izpit v 5. razredu, projekt Varnost v prometu Jumicar v 5.razredu; sodelovanje tudi s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu.

- Sodelovanje z lokalno skupnostjo: sodelovanje z Občino Jesenice, Zavodom za šport, Mladinskim centrom, Društvom Žarek (predstavniki, vodstvo, učitelji, učenci, starši). 

 

Šolski projektni tim ZŠ: Jelka Kusterle, v. d. ravnateljice,  Simona Novoselec (vodja), Mojca Udir, Kristina Vilič, Ajda Teran, Tanja Lužnik Klinar, Barbara Udrih, (tim učiteljev), Anita Kosem (vodja šolske prehrane), Boško Jeftenić (vodja šolske kuhinje),  Ksenija Noč (mag. zdravstvene nege), Maja Martinjak (dipl. med. sestra, zobna preventiva) - predstavniki ZD Jesenice, Petra Dečman (predstavnica Občine Jesenice), Aleš Bremec (predstavnik staršev) in tim učencev.  

 

Vodja ZŠ: Simona Novoselec, prof.