Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019-2020

LDN ZA ZDRAVO ŠOLO 2019/2020

Rdeči niti Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ) v letošnjem šolskem letu sta prehrana in  Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

 

Cilji:

- izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja: jedilnik skrbno načrtovan, kultura prehranjevanja, zmanjševanje plastične embalaže;

- aktivno vključevanje v dejavnosti za promocijo zdravja na šoli;

- spodbujanje gibanja učencev med poukom v okviru minute za zdravje in rekreativnim odmorom;

- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico;

- razvijati dobre medsebojne odnose, ustvarjati pozitivno klimo v šoli ter razvijati čut za solidarnost in humanost med ljudmi;

- spodbujanje pozitivne samopodobe vseh učencev;

- posvečati posebno pozornost vzgoji in izobraževanju v realnem in digitalnem svetu.

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih e-gradiv: www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

 

Vodilne dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2019/2020

 

- Evropski teden mobilnosti: 16. 9. 2019 – 22. 9. 2019 (učitelji in zunanji strokovni delavci).

- Teden športa: 23. 9. 2019 - 30. 9. 2019 (učitelji PB, pod vodstvom učiteljic športa Marta Lipušček, Ajda Teran).

- Načrtovane delavnice zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice z različnimi temami (izvajalci iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice, vodja Ksenija Noč).

- vseslovenska akcija Tradicionalni slovenski zajtrk: 15. 11. 2019 (učitelji).

- Gibanje med poukom: izvajanje rekreativnega odmorain Minute za zdravje, (učitelji).

- Zobozdravstveni preventivni pregledi v ZD Jesenice za vse učence; (zobozdravnica iz ZD Jesenice).

- Sistematski zdravstveni pregledi s cepljenjem: 1., 3., 6. in 8. razred; (zdravstveno osebje ZD Jesenice).

- vključenost v republiško tekmovanje »Tekmujemo za čiste in zdrave zobe« (izvajalka Lara Romih, zobna asistentka ZD Jesenice).

- sodelovanje na dogodku »Dan zdravja 2020« v okviru preventive, namenjen učencem in vsem občanom Jesenic in širše, spomladi 2020;  (izvajalci iz ZD Jesenice).

- prometna varnost učencev: sodelovanje s Policijsko postajo Jesenice: program Policist Leon, projekt »Pasavček«, kolesarski izpit v 5. razredu, projekt Varnost v prometu Jumicar v 5.razredu; sodelovanje tudi s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu,

- prednovoletni čas: vesela pošta: v prednovoletnem času pošiljanje pošte znotraj šole; vsi učitelji, vsi učenci, vsi zaposleni; kino predstavi, vsi učenci in učitelji; plesni dan, učenci in učitelji,…

- teden otroka: mini kino - ogled filmske predstave in pestre spremljevalne aktivnosti - učenci postanejo učitelji za en dan v tednu otroka, pokaži, kaj znaš, igranje druž. iger, predstave za učence, …; učitelji in učenci (koordinatorica Maruša Stres).

- projekt Nacionalni mesec glasnega branja (učitelji).

- svetovni dan knjige za otroke in mladino - Andersenov večer branja; učenci 4. in 5. Razreda (učiteljice Barbara Udrih, Irena Dolar, Kristina Vilič).

- Kotiček Zdrava šola: najava dogodkov in njihovi utrinki (Kristina Vilič, Maruša Stres).

- prostovoljstvo Učenec - mentor (učenci iz 8. in 9. razreda, vodja Tanja Lužnik Klinar).

- interesne dejavnosti, ki izvajajo dejavnosti v okviru promocije zdravja: Projekti iz fizike in ekologije, Sladkorna bolezen (tekmovanje 8., 9. razred), Gremo v gozd (2., 3. razred), Kaj veš o prometu, MDO (od 1. do 6. razreda), Košarka (od 2. do 6. razreda), Nogomet (1., od 5. do 9.  razreda), Splošna športna vzgoja (1. in 2. razred), Odbojka (3., 4., 5. razred), Šah, Dejavnosti v naravi (3. razred), Varuhi okolja (od 1. do 9. razreda), Kotiček Zdrava šola, Glasilo v treh jezikih – Mavrica, Gasilski krožek (od 4. do 9. razreda), Sproščanje (od 1. do 3. razreda), (učitelji).

- Varuhi okolja: skrbeti za čistost in urejenost okolice šole (zelenice, parkirišča, igrišči) in tudi širše (čistilna akcija v aprilu - sodelovanje z lokalno skupnostjo) in znotraj šole skozi celo leto preko interesne dejavnosti Varuhi okolja, popis dreves in grmovnic v okolici šole; predstavniki (Varuhi okolja) oddelkov z mentoricama, (Mateja Vahčič, Petra Hrovat)

- preko Dejavnosti v naravi spoznavanje pestrost rastlinskega in živalskega sveta v okolici šole, skrbeti za visoko gredo – nova pridobitev – sodelovanje s Triglavskih narodnim parkom; učenci 3. razreda z mentoricama, (Mateja Cvetko, Mirica Lah).

- solidarnostne akcije: zbiranje plastičnih zamaškov – celo šolsko leto in zbiranje starega papirja – jesenska in pomladna akcija(vključeni vsi, koordinatorica Petra Hrovat)

- obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki imajo poudarek na promociji zdravja: Izbrani šport, Sodobna priprava hrane, Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Likovna snovanja, Radio, Šolsko novinarstvo, Šport NŠP, (predmetni učitelji).

- različna športna tekmovanja: Stankov memorial, Atletsko prvenstvo, mini olimpijada, atletsko dvoransko prvenstvo, jesenski kros, spomladanski tek, kegljanje, nogomet, med dvema ognjema ŠKL, med dvema ognjema medobčinsko, ponudimo in izvedemo tudi smučarski tečaj, (mentorji).

- medgeneracijsko sodelovanje – izdelava in  predstavitev verižnega poizkusa (nagrajeni in razstavljeni v hodniku naše šole).; učenci 3. triade s predstavnikov društva upokojencev in mentorico (Katrca Horvat, Boris Bergant).

- tim za kakovost odnosov med zaposlenimi: skrbi za druženje vseh zaposlenih in s tem ustvarjanju ter poglabljanju dobrih medsebojnih odnosov: športne aktivnosti in rekreacija, novoletna zabava, piknik ob zaključku šolskega leta, (izvajalci učitelji).

- sodelovanje s starši: predavanja in delavnice za starše, srečanje s starši bodočih prvošolcev – dan odprtih vrat (učitelji in zunanji sodelavci).

- sodelovanje z lokalno skupnostjo: vključenost v projekt Popisa dreves in grmovnic v okolici šole, sodelovanje in obveščanje o občinski čistilni akciji pomladi 2020 (mentorici ID Varuhi okolja, vodja ga. Petra Dečman).

Šolski projektni tim ZŠ: dr. Robert Kerštajn (vodstvo), Mojca Vilić, Kristina Vilič, Teja Lavtižar Zupančič, Ajda Teran, Tanja Lužnik Klinar, Barbara Udrih (tim učiteljev), Boško Jeftenić (vodja šolske kuhinje),  Ksenija Noč (mag. zdravstvene nege), Ester Zupančič (dr. den. med.), Lara Romih (zobna asistentka) - predstavniki ZD Jesenice, Aleš Bremec (predstavnik staršev) in tim učencev.  

 

Vodja ZŠ: Petra Hrovat